www.mamboteam.com
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Nisku  
Start
16.07.2018.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Dyrekcja
Dane szkoły
O patronie
Ogłoszenia
Dokumenty Szkolne
Plan lekcji 2016/2017
PROMOCJA ZDROWIA
Moda na zdrowie
Warto wiedzieć
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna
Media
Fotogaleria
YouTube
Osiągnięcia sportowe
Sport
Rada Rodziców
Dane Rady Rodziców
Samorząd Szkolny
Działalność Samorządu
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny 2017
Wpisał: Administrator   
12.12.2017.

 

SPIS TREŚCI:

 

  I.            Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

II.            Koncepcja pracy szkoły.

III.            Model absolwenta.

IV.            Wartości wychowawcze.

V.            Priorytety szkoły.

VI.            Założenia programu.

VII.            Cele wychowawcze i profilaktyczne szkoły.

VIII.            Cele szczegółowe, zadania i formy realizacji.

IX.            Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

X.            Plan działań wychowawczo-profilaktycznych:

- w klasach 0 – III

- w klasach IV – VIII

XI.            Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

XII.            Ewaluacja

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny 2017

Podstawa prawna:

·        Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

·        Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz.526).

·        Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

·        Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

·        Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

·        Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.783).

·        Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

·        Priorytety Ministra Edukacji Narodowej.

·        Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku.

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią następujące aktualne dokumenty:

·        Konstytucja RP,

·        Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

·        Konwencja Praw Dziecka,

·        Ustawa o Systemie Oświaty,

·        Prawo Oświatowe

·        Karta Nauczyciela,

·        Podstawa Programowa,

·        Statut Szkoły.

 

II. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY:

 

Najważniejsze założenia koncepcji to:

 

1.      Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

2.      Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności, ukierunkowanego na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

3.      Otaczanie szczególną opieką dzieci potrzebujące pomocy dydaktycznej, wychowawczej i materialnej.

4.      Stosowanie systemu pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

5.      Przygotowanie uzdolnionych i utalentowanych uczniów do uczestnictwa w konkursach zewnętrznych.

6.      Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych, przeznaczonych na rozwój intelektualny uczniów, realizację projektów edukacyjnych, unowocześnianie i poprawę stanu bazy dydaktycznej.

7.      Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole.

8.      Propagowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie dzieci i młodzież zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

9.      Ugruntowanie u uczniów wiedzy z zakresu prawidłowego odżywia­nia się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej.

10. Stwarzanie przyjaznego klimatu w szkole (dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach)

11. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych dla społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

12. Budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli.

13. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji kadry w zakresie profilaktyki uzależnień oraz umiejętności wychowawczych.

14. Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do psychologa szkolnego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy.

15. Wychowanie w duchu patriotycznym, tolerancji, poszanowania drugiego człowieka, przestrzegania norm społecznych.

16.  Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowa­nie u nich właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

17. Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w wyniku niewłaściwego użytkowania technologii informacyjnej i multimedialnej.

18. Konsekwentne wdrażanie procedur obowiązujących w szkole dotyczących palenia papierosów, picia alkoholu i odurzania się narkotykami/dopalaczami.

19. Planowanie kariery zawodowej ucznia w porozumieniu z rodzicami.

20. Udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą.

21. Kierowanie uczniów (w porozumieniu z rodzicami) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy.

22. Przygotowanie uczniów do wyższego etapu kształcenia.

 

Uczeń naszej szkoły:

 

·        Sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w językach obcych

·        Umie wykorzystywać wiedzę w praktyce.

·        Potrafi odróżnić dobro od zła i przestrzega norm społecznych.

·        Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

·        Potrafi stawiać pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

·        Zna swoją wartość i potrafi właściwie ocenić swoje możliwości.

·        Umie współpracować w grupie i być komunikatywny,

·        Potrafi występować publicznie,

·        Umie dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia

 

Misja szkoły:

 

Kształcenie i wychowanie w naszej szkole sprzyja rozwijaniu u uczniów postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych.

 

Misją szkoły jest:

®    Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.

®    Wspieranie ucznia w procesie zdobywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 

 

III.  MODEL ABSOLWENTA KOŃCZĄCEGO PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. GEN. ST. DĄBKA W NISKU.

Naszą szkołę ukończą uczniowie, którzy:

 

         sprawnie komunikują się w języku polskim,

         efektywnie porozumiewają się w różnych sytuacjach, występują publicznie,

          prezentują własne stanowisko z uwzględnieniem i poszanowaniem doświadczeń  i poglądów innych ludzi,

         umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność,

         potrafią korzystać ze źródeł informacji,

         znają swoje słabe i mocne strony,

         znają języki obce w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się,

         znają podstawowe zasady współżycia społecznego i umieją współpracować z innymi,

         umieją ocenić i wartościować zachowania własne i innych,

         dbają o zdrowie własne i innych oraz o środowisko naturalne,

         są gotowi do twórczej i naukowej aktywności oraz zaciekawieni otaczającym ich światem,

         potrafią wykorzystać informacje z różnych źródeł,

         są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,

         umieją dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 

IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

 

·        poszanowanie wartości i godności ludzkiej,

·        poczucie tożsamości narodowej,

·        szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej,

·        wrażliwość na piękno przyrody ojczystej,

·        ogólnoludzkie normy i wartości religijne,

·        aktywne działania na rzecz klasy, szkoły,

·        uczciwość, szczerość,

·        prawdomówność,

·        sprawiedliwość,

·        doskonalenie własnej osoby,

·        kierowanie się własnym sumieniem,

·        pomoc potrzebującym,

·        umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,

·        inicjatywa,

·        rzetelność i odpowiedzialność,

·        zdrowy styl życia,

·        wykształcenie i nauka.

 

 

 

V. PRIORYTETY SZKOŁY:

 

1.      Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

2.      Szkoła sprzyja rozwijaniu u ucznia poczucia tożsamości narodowej,

3.      Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,

4.      Uczeń posiada umiejętność dokonywania właściwych wyborów czego konsekwencją jest odpowiedzialność za siebie i innych.

5.      Uczeń wybiera te wartości, które w szkole stanowią podstawę wychowania: prawda, dobro, kultura i tolerancja.

6.      Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

7.      Szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

8.      Uczeń dokłada wszelkich starań, by rozwijać się intelektualnie i społecznie na miarę swoich możliwości.

9.      Uczeń jest przygotowany do życia w rodzinie i ceni ją jako najwyższą wartość w swoim życiu.

10. Uczeń dba o przyrodę i przestrzega zasad chroniących ją przed degradacją.

11. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

12. Uczeń potrafi efektownie komunikować się oraz prezentować swoje zdolności i umiejętności.

13. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

14. Szkoła podejmuje działania związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej,  

15. Szkoła dba o upamiętnianie postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchody najważniejszych świąt narodowych i kultywowanie symboli państwowych.

 

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmac­niane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

 (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe)

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły, domu rodzinnego i środowiska uczniów.

 

W szkole kierujemy się następującymi zasadami:

Uczeń jest najważniejszy.

Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla wspólnego dobra.

Rodzice są współtwórcami szkoły.

Troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci. Oczekują od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej     i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i w bliskiej z nimi współpracy. Współpracują ze szkołą, dzięki czemu wzbogacają jej potencjał, dając jednocześnie dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

Nauczyciel/wychowawca rozbudza pasje uczniów.

Nauczyciel/wychowawca z pasją motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki zaangażowanym i twórczym nauczycielom, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju.

Nauczyciel w swoich działaniach dydak­tycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Dyrektor, wicedyrektor liderem postępu w szkole.

Na czele szkoły stoi dyrektor/vice dyrektor. To z jego udziałem, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzy się dobra szkoła, czyli taka, która nie tylko dobrze uczy, ale też jest dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli.

Szkoła to nie tylko lekcje.

Atrakcyjną ofertę pozalekcyjną współtworzą organizacje pozarządowe. Są one jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły. Angażując uczniów w realizowane w szkołach projekty uczą ich.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

1.      dotychczasowe doświadczenia szkoły;

2.      zebrane od nauczycieli, uczniów propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

3.      informacje płynące od uczniów, rodziców nt. sytuacji wychowawczej, przestrzegania norm i zagrożeń w szkole i środowisku;

4.      raport z ewaluacji wewnętrznej nt. „Analiza i ocena bezpieczeństwa w szkole, uwzględniająca poziom respektowania norm społecznych przez wszystkich uczestników życia szkoły”;

5.      analizę dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów uwag;

6.      dokumentację psychologa szkolnego;

7.      informacje płynące od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły o bieżących problemach wychowawczych;

8.      diagnozę dotyczącą uczniów/ informacje płynące z badań socjometrycznych zespołów klasowych (Test J. L. Moreno, Test socjometryczny „Plebiscyt życzliwości i niechęci”);

9.      informacje z instytucji współpracujących ze szkołą;

10. obserwacje zachowań uczniów;

11. przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

Uwzględniono również wnioski z badań i obserwacji:

ü  Dzieci chętnie chodzą do szkoły i czują się w niej bezpiecznie.

ü  W szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań wychowanków, które w większości przypadków przynoszą pożądany efekt wychowawczy.

ü  Uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawców, psychologa szkolnego i innych pracowników szkoły w przypadkach agresji lub niewłaściwych zachowań innych uczniów.

ü  W szkole występują przypadki zachowań agresywnych, są one jednak incydentalne, zawsze podlegają analizie oraz podejmowane są wszelkie działania mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie podobnych zdarzeń.

ü   Wspólna praca uczniów, rodziców i nauczycieli przynosi pozytywne efekty dotyczące realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych.

 

VII. CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):

 

Celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, wspieranie go w prawidłowym rozwoju, wdrażanie do samorządnego działania, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności oraz samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

1.      Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, społecznym i duchowym).

2.      Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole, poprzez ograniczenie zachowań ryzykownych i agresywnych uczniów. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

3.      Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 

 

VIII. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, społecznym i duchowym).

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

·        przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych,

·        umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

·        dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych, kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych. 

 

ZADANIA:

 

·        wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych,

·        przygotowanie i zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat

·        rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

·        kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

·        opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka,

·        stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego,

·        wyrównywanie szans edukacyjnych,

·        pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i w ich twórczym wykorzystaniu,

·        kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

·        propagowanie zdrowego stylu życia

 

 

FORMY REALIZACJI:

 

·         kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią,

·        organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych,

·        indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno – wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów,

·        indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

·        organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek), wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic,

·        prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci),

·        udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów,

·        współpraca z rodzicami,

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

·        zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

·        zajęcia rozwijające uzdolnienia

·        zajęcia rewalidacyjne

·        nauka pływania,

·        koła zainteresowań.

 

2. Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole, poprzez ograniczenie zachowań ryzykownych i agresywnych uczniów.

    Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

·        kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości,

·        przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,

·        kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi,

·        tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

·        reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,

·        poprawienie poziomu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkole oraz zmniejszenie zjawiska przemocy rówieśniczej,

·        kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań,

·        przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,

·        kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci w zakresie budowania postawy społecznie akceptowanej, życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, z dala od złych nawyków i nałogów, w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości oraz w poczuciu więzi rodzinnej,

·        integrowanie zespołów klasowych,

·        włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły,

·        kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych,

·        kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci,

·        zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

 

ZADANIA:

·        przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

·        zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym,

·        wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa,

·        uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych,

·        pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem,

·        wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające),

·        kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, terroryzm, zagrożenia płynące z Internetu),

·        zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami dziejów Polski, Europy i świata,

·        kształtowanie postaw patriotycznych,

·        kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowością   do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów,

·        dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru,

·        pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych,

·        rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną,

·        wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich wyborach,

·        podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, między innymi poprzez zakaz opuszczania budynku szkoły w trakcie zajęć oraz przerw,

·        pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą.

FORMY REALIZACJI:

 

·        działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,

·        zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”,

·        zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli,

·        zajęcia prowadzone przez  specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, terapeuta itp.),

·        zebrania z rodzicami,

·        dyżury nauczycielskie na przerwach,

·        monitoring przed szkołą, w szatni, na placu zabaw, na Orliku,

·        konsultacje indywidualne z rodzicami,

·        motywowanie do podjęcia stosownej terapii,

·        organizacja pomocy koleżeńskiej,

·        wycieczki klasowe,

·        organizowanie warsztatów i zajęć dotyczących agresji dla uczniów oraz rodziców,

·        uświadamianie uczniom konsekwencji nagannych zachowań,

·        uświadamianie rodzicom jakie są konsekwencje prawne za czyny popełnione przez dzieci,

·        organizowanie spotkań z policjantem w klasach,

·        przeprowadzanie akcji edukacyjnych: gry, zabawy, inscenizacje,

·        informowanie rodziców o łamaniu przez dzieci norm społecznych,

·        uświadamianie/przypominanie dzieciom, że  istnieje w szkole monitoring (informować w jakich miejscach jest!),

·        organizowanie apeli dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

·        informowanie rodziców i dzieci o zagrożeniach wynikających z dostępu do niepożądanych treści w Internecie,

·        zasady bezpieczeństwa w szkole omawiane z uczniami podczas godzin wychowawczych,

·        prowadzenie na godzinach wychowawczych i według potrzeb zajęć dla uczniów nt. przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej,

·        udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych,

·        udział w akcjach społecznych i projektach edukacyjnych,

·        organizacja i udział w imprezach sportowych,

·        redagowanie gazetki szkolnej,

·        gazetka informacyjna psychologa szkolnego.

 

3.      Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

·        kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się,

·        rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego,

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

·        zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań.

 

ZADANIA:

·        tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,

·        uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie,

·        stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności

i zainteresowań,

·        stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej,

·        kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych,

·        realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego,

·        stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych,

·        doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu na dalszym etapie edukacji.

 

FORMY REALIZACJI:

 

·        konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady,

·        indywidualizacja pracy szkolnej i domowej,

·        zajęcia rewalidacyjne,

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (IV-VIII), rozwijające umiejętności uczenia się (I-III)

·        zajęcia z wychowawcą klasy, psychologiem szkolnym

·        zajęcia multimedialne w klasach I – VIII,

·        korzystanie z Internetu,

·        akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe,

·        spotkania z pielęgniarką szkolną,

·        spotkania z policjantem (pogadanki, filmy),

·        karta rowerowa,

·        imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe,

·        zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne.

 

IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH.

 

1.      Dyrektor i wicedyrektor szkoły:

 

·        dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

·        współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

·        stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości europejskiej, narodowej, etnicznej i religijnej,

·        czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·        wyznacza odpowiedzialnych za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego,

·        monitoruje pracę nauczycieli, wychowawców klas i psychologa szkolnego,

·        reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·        dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,

·        dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły,

·        współpracuje z instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki (z policją, z sądem dla nieletnich  - w razie zaistniałej potrzeby).

 

2.      Psycholog Szkolny:

 

·        współpracuje z dyrektorem i vice dyrektorem, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną i Samorządem Uczniowskim,

·        utrzymuje osobowe relacje z uczniami i konstruktywnie współpracuje z rodzicami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,

·        rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

·        koordynuje formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

·        organizuje, prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

·        podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

·        doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności  w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,

·        diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki uzależnień,

·         niesie wszechstronną pomoc dzieciom, które padły ofiarą przestępczości,

·        ściśle współpracuje z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w tym; z policją, z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby),

·        współpracuje z instytucjami pomocowymi, w tym z OPS w Nisku, w celu zorganizowania różnych form pomocy dla dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych,

·        uczy tolerancji, akceptacji oraz wzajemnego szacunku uczniów do siebie,

·        uczy pozytywnego myślenia i stawienia na sukces poprzez rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,

·        realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 

3.      Nauczyciele:

·        współpracują z dyrekcją, wychowawcami klas i psychologiem szkolnym w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych,

·        wykonują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nisku,

·        doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych,

·        mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby),

·        zachęcają uczniów do udziału w działaniach profilaktycznych,

·        wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

·        udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

·        kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

·        odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

 

 

4.      Wychowawca klasy:

·        integruje zespół klasowy, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie,

·        dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

·        wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

·        realizuje zadania w zakresie wychowania i profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów,

·        doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

·        jest wzorem konstruktywnych zachowań,

·        promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,

·        utrzymuje osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy),

·        konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym, pozostałymi pracownikami szkoły oraz rodzicami,

·        wspólnie z psychologiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

·        sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności: tworzy warunki wspomagające ich rozwój i przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

·        poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

·        ma obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby,

·        uczy tolerancji, akceptacji oraz wzajemnego szacunku uczniów do siebie,

·        uczą pozytywnego myślenia i stawienia na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

·        kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,

·        realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

5.      Rodzice:

·        aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania  wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze,

·        zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń społecznych i sposobów przeciwdziałania im,

·        dbają o dobry kontakt z dzieckiem,

·        stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,

·        korzystają z pomocy i wsparcia ze strony dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, psychologa szkolnego i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki,

·        wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,

·        dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, proponują im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza szkołą,

·        mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

·        rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

6.      Rada Rodziców:

 

·        reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

·        współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

·        pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

·        organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

7.      Samorząd Uczniowski:

 

·        jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

·        inicjuje działania dotyczące życia uczniów,

·        propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

·        angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

·        dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

 

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych z:

·        Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nisku

·        Komendą Powiatową Policji w Nisku i Strażą Miejską w Nisku

·        Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku

·        Sądem Rejonowym w Nisku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

·        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

·        Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest podczas:

ü  zajęć przedmiotowych 

o   (między innymi takich jak: edukacja wczesnoszkolna – w klasach 0-III; przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie i innych – w klasach IV-VI)

ü godzin wychowawczych (w klasach I-VIII)

ü zajęć z psychologiem szkolnym

ü zajęć pozalekcyjnych

ü konkursów

ü wycieczek szkolnych

 

X. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH 0-III

 

Obszar

Zadania

 

Termin realizacji

Dziecko jako uczeń i kolega.

·        tworzenie w zespole klasowym atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

·        przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom występującym w relacjach interpersonalnych

·        umacnianie więzi klasowej poprzez organizowanie uroczystości i imprez klasowych (Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, opłatek, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wspólne wycieczki)

·        wybór samorządu klasowego

·        wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków dyżurnego

·        zachęcanie do codziennej pomocy koleżeńskiej

·        wyrabianie poczucia wzajemnej odpowiedzialności za wszystkich członków klasy

·        kształtowanie szacunku wobec symboli szkoły (hymn, patron)

·        zorganizowanie uroczystości pasowania pierwszoklasistów

·        godny udział w apelach szkolnych

·        dbałość o estetykę i porządek w salach lekcyjnych

·        wdrażanie do poszanowania własnych oraz cudzych przyborów i podręczników

·        tworzenie warunków do rozwoju organizacji SKO i PCK

cały rok

cały rok

 

cały rok

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

październik

cały rok

cały rok

cały rok

 

Dziecko jako członek rodziny.

·        pomoc w umacnianiu więzów uczuciowych pomiędzy dziećmi, rodzicami i rodziną

·        uświadamianie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, szacunek, wzajemna troska, pomoc i wrażliwości na potrzeby innych

·        poznanie form kultywowania tradycji w życiu rodzinnym

 

·        projektowanie i wykonanie upominków, laurek, pisanie życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Mamy i Taty

cały rok

cały rok

 

grudzień, kwiecień

styczeń, marzec, maj, czerwiec

Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej.

 

 

 

 

Otoczmy troską młodszych i słabszych.

·        kształtowanie tożsamości narodowej uczniów poprzez:

-utrwalenie znajomości symboli narodowych

-poznanie elementów historii Polski w opowiadaniach i legendach

·        uwrażliwianie na piękno kraju ojczystego

·        zapoznanie z elementami narodowego dziedzictwa kultury

·        kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności wobec poległych za wolność ojczyzny

·        poznawanie rodzinnej miejscowości

 

·        uświadamianie uczniom konieczności zwracania szczególnej uwagi na dzieci najmłodsze i niepełnosprawne

·        zachęcanie do okazywania pomocy słabszym w różnych sytuacjach

·        organizowanie wspólnych zabaw, zawodów sportowych i imprez szkolnych mających na celu integrację uczniów w różnym wieku

·        kształtowanie wyrozumiałej i tolerancyjnej postawy wobec osób dotkniętych przez los oraz uzmysławianie trudności z jakimi borykają się ludzie niepełnosprawni w życiu codziennym

·        systematyczne wykorzystywanie gier i zabaw w procesie edukacyjnym najmłodszych.

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

wrzesień, listopad

maj

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

·        zapoznawanie uczniów z elementami kultury i sztuki ludowej i narodowej (prezentacje przykładów rzeźby, malarstwa, architektury, sztuki użytkowej, dzieł muzycznych)

·        organizowanie działalności artystycznej uczniów (plastycznej, recytatorskiej, teatralnej, rękodzielniczej)

·        zachęcanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych oraz pomoc w przygotowaniach

·        organizowanie wyjść do kina, na wystawy, spektakle, oraz wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania

·        przygotowywanie wychowanków do występów artystycznych podczas różnorodnych uroczystości i konkursów

·        uświadamianie roli sztuki w życiu człowieka

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

Edukacja zdrowotna

·        wyrabianie nawyków związanych z higieną osobistą, troską o zdrowie, kulturą zachowania się

·        zapoznawanie uczniów ze sposobami dbania o swoje zdrowie (prawidłowe odżywianie, utrzymanie czystości, właściwe warunki nauki, ukazanie roli sportu i przebywania na świeżym powietrzu)

·        systematyczne i konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć i na przerwach

·        zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego korzystania z telewizji, komputera, Internetu i telefon komórkowych

·        Zapoznanie uczniów z technologiami informatycznymi poprzez udział w zajęciach komputerowych oraz dodatkowych zajęciach programowania scratch.

 

·        udział w imprezach organizowanych w ramach programu promocji zdrowia

·        zapoznawanie uczniów z negatywnymi konsekwencjami używania tytoniu, alkoholu, narkotyków

·        wyjazdy na basen

cały rok

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

zgodnie z harmonogramem

listopad i maj

cały rok

Edukacja ekologiczna

·        rozwijanie wrażliwości ekologicznej uczniów

·        ukazywanie sposobów ochrony Ziemi przed różnorodnymi zanieczyszczeniami

·        udział w akcji ,,Sprzątanie Świata"

·        udział w szkolnych zbiórkach makulatury, baterii, plastikowych nakrętek

·        obserwowanie zmian w przyrodzie związanych z następowaniem kolejnych pór roku (wycieczki do lasu, parku, na pola uprawne i łąki)

·        organizowanie wycieczek krajoznawczych 

cały rok

cały rok

wrzesień

cały rok

cały rok

zgodnie z harmonogramem

Nasze bezpieczeństwo

·        utrwalenie i dalsze poznawanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa

·        praktyczne ćwiczenia w prawidłowym poruszaniu się po drodze i przechodzeniu przez jezdnię

·        udział w spotkaniach z policjantem np. „Bezpieczne wakacje, ferie”

·        uświadamianie uczniom niebezpieczeństw grożących im ze strony osób nieznajomych, podejrzanie się zachowujących oraz zapoznanie ze sposobami unikania zagrożeń

·        zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zimy i w okresie ferii

·        przypomnienie zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w czasie wakacji oraz uświadomienie konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań

·        otaczanie szczególna opieką najmłodszych uczniów

cały rok

wrzesień

 

wrzesień,czerwiec

cały rok

 

styczeń

 

czerwiec

 

 

cały rok

Opieka wychowawcza.

·        prowadzenie ustawicznej obserwacji uczniów w celu uchwycenia niepokojących sygnałów w ich zachowaniu oraz podejmowanie prób dotarcia do przyczyn zaobserwowanych zmian

·        pomoc uczniom z trudnościami w nauce

®    pomoc uczniom w uzupełnianiu zaległości powstałych w wyniku choroby

®    kierowanie uczniów na zajęciach wyrównawcze

®    kierowanie uczniów z głębokimi i utrzymującymi się trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·        praca z uczniami zdolnymi:

®    przygotowywanie występów artystycznych

®    przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach

®    opracowywanie dodatkowych zadań domowych dla chętnych uczniów

     

cały rok

Współpraca z rodzicami.

·        Zapoznanie rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi na dany rok szkolny oraz systemem oceniania osiągnięć uczniów

·        wybór klasowej Rady Rodziców

·        organizowanie klasowych zebrań rodziców, zapoznanie z postępami w nauce i zachowaniu uczniów

·        wygłaszanie prelekcji dla rodziców

·        podejmowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami w sytuacjach wymagających bieżącego poinformowania o niepokojących zachowaniach uczniów lub trudnościach w nauce

·        włączanie rodziców w organizację klasowych imprez i wycieczek

wrzesień

 

wrzesień

zgodnie z harmonogramem

cały rok

 

cały rok

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH– KLASY IV - VIII.

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:

ü zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,

ü rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły,

ü ustalenie obowiązków uczniów, w tym związanych ze sposobem korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły ,

ü przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw,

ü stosowanie zasad szkolnej demokracji,

ü dbałość o wysoką frekwencję
i dyscyplinę.

 

ü  zapoznanie uczniów                               i rodziców z zasadami sprawdzania obecności i rozliczania frekwencji.

ü  zapoznanie uczniów  i rodziców   
z konsekwencjami nieobecności ucznia w szkole.

ü  zapoznanie uczniów   i rodziców z zasadami usprawiedliwiania  nieobecności.

ü  mobilizowanie uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia.

ü  wprowadzanie jasnych zasad dotyczących dyscypliny podczas lekcji.

ü  monitorowanie  uczniów.

 

ü wybór samorządu klasowego i szkolnego,

ü opracowanie planu SU,

ü współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

ü realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

ü organizowanie apeli porządkowych,

ü konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole, sprawdzanie nieobecności na

każdej lekcji,

ü  systematyczne rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych,

ü  prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizującymi,

ü  regularne spotkania informacyjne
 z rodzicami.

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas    IV – VIII, opiekunowie SU.

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi:

ü poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,

ü opanowanie umiejętności jasnego i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,

ü opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,

ü opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych,

ü stosowanie zwrotów grzecznościowych.

 

ü integracja całej społeczności szkolnej.

ü wzmacnianie poczucia przynależności do zespołu klasowego.

ü uczenie poszanowania i tolerancji dla odmienności kultur, zachowań i różnic między ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

ü kształtowanie umiejętności nawiązywania więzi koleżeńskich.

ü uświadomienie czym jest nałóg.

ü pogłębianie wiedzy i świadomości na temat uzależnień -uczniowie i rodzice

ü pokazanie zagrożeń     
i konsekwencji zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów.

ü wyrabianie umiejętności odmawiania zwłaszcza w warunkach presji grupy.

ü dostarczenie informacji na temat psychofizycznych zmian okresu dojrzewania.

ü dostarczenie informacji na temat trudności okresu dojrzewania.

ü edukacja o dostępnych formach pomocy osobom uzależnionym
 i ich rodzinom.

ü ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

ü trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

ü realizacja treści ścieżek edukacyjnych: edukacja czytelnicza i medialna, wychowanie do życia w rodzinie,

ü ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych,

ü wycieczki integracyjne,

ü pogadanki na lekcjach wychowawczych.

ü zajęcia z psychologiem,

ü zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie .

ü pogadanki na temat psychofizycznych przemian procesu dojrzewania

ü pedagogizacja rodziców.

ü zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych na temat szkodliwości nałogów: papierosów, alkoholu, narkotyków .

 

Wychowawcy klas

IV – VIII, nauczyciel polonista, historyk,

psycholog szkolny,

nauczyciele przygotowania do życia w rodzinie.

 

3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:

ü nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,

ü nabycie świadomości własnych wad i zalet,

ü akceptacja siebie,

ü dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,

ü wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu,

ü pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

ü  kształtowanie poczucia własnej wartości.

ü  rozwijanie umiejętności nawiązywania   i utrzymywania kontaktów z ludźmi.

ü  nabywanie umiejętności zachowań asertywnych.

ü  nabywanie umiejętności analizowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

ü  wdrażanie do wyrażania swoich sądów, podejmowania decyzji.

ü  kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

ü  zapoznanie nauczycieli z wymaganiami wobec uczniów ze spe.

ü  opracowanie rejestru uczniów posiadających orzeczenia i opinie Poradni PP w Nisku.

ü  monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.

ü  rozwijanie zdolności i talentów uczniów.

 

 

ü podkreślanie mocnych i słabych stron ucznia przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

ü stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego siebie,

ü trening asertywności,

ü realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,

ü uwzględnienie na godzinach wychowawczych  tematyki masmediów,

ü zajęcia w świetlicy szkolnej,

ü zajęcia warsztatowe
z psychologiem szkolnym,

ü zajęcia z zakresu wychowania do życia
w rodzinie,

ü akcje profilaktyczne: apele szkolne, inscenizacje, prace plastyczne,

ü sprawdzanie obecności na lekcjach,

ü systematyczne rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych,

ü prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizującymi ,

ü regularne spotkania informacyjne
 
z rodzicami,

ü dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

ü prowadzenie przez psychologa szkolnego konsultacji indywidualnych    z uczniami,

ü prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych,

ü konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

ü prowadzenie kółek zainteresowań,

ü indywidualna praca z uczniem uzdolnionym,

ü promowanie ucznia zdolnego w szkole
 i środowisku lokalnym.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

IV – VIII, nauczyciel biblioteki, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przygotowania do życia w rodzinie.

4. Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków:

ü zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,

ü ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,

ü planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,

ü nabycie umiejętności dokonania samokontroli
 i samooceny.

ü dbałość o rozwój osobowości uczniów poprzez wprowadzenie
 w świat młodego człowieka wartości 
 i norm, będących podstawą
jego wyborów.

ü wpajanie zasad moralnych.

ü kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.

ü zapoznanie z normami, regułami kulturalnego współżycia i zasadami obowiązującymi w szkole i szerszym środowisku.

ü wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zachowanie   podejmowane decyzji.

ü     rozwijanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie samooceny.

ü pobudzanie wrażliwości na sprawy innych ludzi .            

ü podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zajęciach bloku humanistycznego, godzinach świetlicowych, dotyczących wyboru zawodu,

ü organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, np. z policjantem, lekarzem, stomatologiem, leśnikiem, urzędnikiem, itp.

ü dostarczanie przez nauczycieli pozytywnego wzorca w codziennych kontaktach z uczniami.

ü formy warsztatowe i pogadanki na godzinach wychowawczych    w kl. IV-VIII.

ü zajęcia z psychologiem szkolnym.

ü rozmowy indywidualne z uczniami.

ü literatura dostarczająca pozytywne wzorce zachowań.

 

 

Wychowawcy klas IV – VIII, wychowawcy świetlicy, wicedyrektor szkoły.

5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

ü  przekonanie o szkodliwości stosowania  używek,

ü  promowanie aktywnego trybu życia,

ü  kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno-higienicznych,

ü  uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego.

 

 

 

ü  uświadomienie uczniom  roli środowiska naturalnego.

ü  uczeń jako element ekosystemu.

ü udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,

ü organizowanie Szkolnego Tygodnia Ekologicznego,

ü organizowanie Dnia Sportu,

ü organizowanie wycieczek krajoznawczych,

ü spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej),

ü zapoznanie z formami ochrony przyrody (parki, rezerwaty, pomniki przyrody, wycieczki krajoznawcze),

ü troska o ukwiecenie sal lekcyjnych.

 

Wychowawcy  klas

IV – VIII, nauczyciel przyrody, nauczyciele wychowania fizycznego.

6. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

ü stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

ü pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia .

ü kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania  wolnego czasu.

ü wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)

ü rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów,

ü uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy ( wolontariat)

ü  rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

ü  rozwijanie samorządności.

ü  kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

ü  rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

ü  popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.

ü  rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

ü  rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

ü  umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

ü  rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej  społeczności.

ü  przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu i akceptowania stanów psycho-fizycznych  związanych z tym

okresem.

ü  angażowanie w życie szkoły.

 

ü   wyjazdy do teatru, kina,

ü  wycieczki,

ü  spotkanie z ciekawymi osobami               z naszego regionu,

ü  wybory do Samorządu, Uczniowskiego,

ü   wybory do samorządu klasowego,

ü  pełnienie funkcji dyżurnego w klasie,

ü   pogadanki,

ü   gazetki klasowe, wystawy.

ü  udział w szkolnych i miejskich imprezach kulturalno-rozrywkowych ,

ü  organizacja występów artystycznych
 w szkole,

ü  organizacja konkursów szkolnych
i pozaszkolnych ,

ü  tworzenie kół zainteresowań,

ü  prowadzenie gazetek szkolnych,

ü  udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych ,

ü  prowadzenie ciekawych zajęć    
w świetlicy szkolnej.

 

 

nauczyciele,

wychowawcy, opiekunowie

Samorządu

Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU, wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, SU, nauczyciele historii, języka polskiego, apele.

7. Ukazanie roli rodziny
w życiu człowieka:

ü przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,

ü wspieranie rodziców w procesie wychowania,

ü poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,

ü omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka.

 

 

 

ü  wpajanie uczniom wartości rodzinnych, społecznych, kulturowych .

ü  przedstawianie uczniom modelu rodziny funkcjonującego w różnych kręgach kulturowych.

 

ü poruszanie tematyki na godzinach wychowawczych,

ü realizacja treści  wychowania do życia w rodzinie, edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

ü pogadanka,  na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody,

ü wykonanie drzewa genealogicznego.

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciel

religii, nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie.

8. Troska o bezpieczeństwo       i zdrowie. Oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Promocja zdrowego stylu życia.

ü  rozpoznanie potrzeb dzieci, zapewnienie opieki na świetlicy szkolnej,

ü  korygowanie wad postawy,

ü  ograniczanie przemocy           i agresji wśród uczniów, zapobieganie mobingowi,

 

ü stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań                       i uzdolnień.

ü pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia.

ü kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego.

ü proponowanie sposobów twórczego spędzania czasu wolnego.

ü angażowanie w życie szkoły.

ü promowanie higienicznego trybu życia.

ü propagowanie zdrowego odżywiania

ü kształtowanie odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.

ü kształtowanie umiejętności odróżniania działań sprzyjających zdrowiu od zagrażających mu.

ü przeciwdziałanie bezkrytycznemu poddawaniu się nowym trendom w modzie np.: nadmiernemu odchudzaniu się (bulimia, anoreksja).

ü zapewnienie możliwości korzystania z aktywnych form spędzania czasu wolnego.

ü kształcenie pozytywnych wzorców zachowań u uczniów.

ü pokazanie, czym jest agresja, jak ją rozpoznawać i jakie niesie zagrożenia.

ü obalenie mitu „silny może więcej”.

ü kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy starszymi      i młodszymi uczniami.

ü podnoszenie poziomu dyscypliny.

ü zapewnienie bezpiecznego pobytu 
w szkole.

ü wpojenie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

ü kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji wyzwalających postawy agresywne.

ü kształcenie umiejętności radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny.

ü zwrócenie uwagi na przemoc jako nieakceptowany społecznie sposób wyrażania emocji.

ü uczenie właściwej reakcji na dostrzeganą agresję

ü eliminowanie agresji fizycznej
i słownej.

ü uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy.

ü budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

ü dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

ü rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

ü dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

ü przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

ü rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

ü nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

ü nabywanie umiejętności gromadzenia  i porządkowania wiedzy o sobie.

ü kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

ü podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie  osobistego potencjału.

ü kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

ü rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

ü rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

ü rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? jakie są moje cele i zadania życiowe?

 

 

 

ü   spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia,

ü   przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw,

ü  eliminowanie hałasu,

ü  uwrażliwienie na bezpieczne formy

spędzania czasu wolnego w różnych porach roku,

ü  integracja z dziećmi o specjalnych

potrzebach edukacyjnych,

ü  zapewnienie bezpieczeństwa na terenie

szkoły,

ü  współpraca z opieką społeczną, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, higienistką szkolną,

ü  dostosowanie sprzętu do wieku dzieci,

ü udział w szkolnych i miejskich imprezach kulturalno-rozrywkowych

ü organizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru itp.

ü organizacja występów artystycznych
w szkole

ü organizacja konkursów szkolnych
 i pozaszkolnych

ü tworzenie kół zainteresowań

ü prowadzenie gazetek szkolnych

ü udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych

ü prowadzenie ciekawych zajęć   
 w świetlicy szkolnej,

ü formy warsztatowe i pogadanki na godzinach wychowawczych    w kl. IV-VIII,

ü zajęcia z psychologiem szkolnym,

ü zajęcia pozalekcyjne ,

ü wycieczki,

ü promowanie sportów ,

ü zajęcia na świeżym powietrzu,

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w tym nauczyciele przyrody, biologii,

informatyki, wiedzy o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa,

przygotowania do życia w rodzinie

9. Współudział rodziców
w procesie wychowania.

ü poznanie sytuacji rodzinnej ucznia oraz jego środowiska .

ü opracowanie listy uczniów wymagających pomocy .

ü wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi.

ü budowanie porozumienia między uczniami, rodzicami  i nauczycielami.

ü współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,

ü działalność Rady Rodziców,

ü spotkania z rodzicami,

ü wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,

ü udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, np. spotkanie wigilijne, andrzejkowe, obchody Dnia Dziecka, choinka itp.

ü rozmowy z uczniami,

ü rozmowy z rodzicami,

ü rozmowy z wychowawcami,

ü efektywne wykorzystanie wywiadówek w celu wzmacniania więzi rodziców i wychowawców,

ü realna współpraca z rodzicami na terenie szkoły poprzez udział rodziców   w imprezach i uroczystościach szkolnych,

ü integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych wycieczek,

ü podwyższanie kompetencji wychowawczych rodziców podczas warsztatów dla rodziców.

Dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

 

XI. RODZAJE NAGRÓD I  KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW.

 

1.      Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 

a) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

b) szczególnie wyróżniające się zachowanie,

c) osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,

d) nienaganną frekwencję,

e) działalność na rzecz szkoły.

 

2.      Rodzaje nagród:

 

a) pochwała wychowawcy wobec klasy,

b) pochwała dyrektora wobec klasy,

c) pochwała dyrektora wobec uczniów na forum całej szkoły,

d) dyplom uznania,

e) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,

f) nagroda rzeczowa,

g) wpis do „Złotej Księgi”,

 

 

 

3.      W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:

 

a) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,

b) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie Szkoły,

lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

c)  zastosowanie przemocy fizycznej, psychicznej i społecznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

d) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

 

4.      Rodzaje kar:

 

a) upomnienie przez wychowawcę klasy, nauczyciela, dyrektora,

b) upomnienie lub nagana dyrektora w obecności rodziców (opiekunów) ucznia,

c) nie typowanie ucznia do udziału w zawodach sportowych, konkursach  i imprezach organizowanych przez szkołę  do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy,

d) przeniesienie do innej klasy,

e) przeniesienie do innej szkoły.

 

W wyjątkowych wypadkach uczeń może skorzystać z poręczenia danego przez wychowawcę i Samorząd Uczniowski.

 

 

 

5.      Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 

a)                 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)                 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

c)                 ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

d)                 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

e)                 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszą tym dobra innych osób,

f)                  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g)                 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

h)                 pomocy w przypadku trudności w nauce,

i)                    korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

j)                   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

k)                 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

6.      Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

a zwłaszcza dotyczących:

 

a)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

b)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

c)     odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

 

XII. EWALUACJA

Szkoła analizuje efektywność pracy profilaktyczno – wychowawczej poprzez:

·      wnikliwą obserwację uczniów,

·        bezpośrednią rozmowę z uczniami, rodzicami,

·        wywiady, dyskusje, spotkania,

·        analizę dokumentów szkolnych: dzienników lekcyjnych, dziennika psychologa szkolnego, sprawozdań z realizacji planu pracy wychowawczej w poszczególnych klasach, sprawozdań z planu pracy psychologa szkolnego, sprawozdań z realizacji planu pracy samorządu uczniowskiego, zestawień wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej, dokumentacji konkursów szkolnych i pozaszkolnych,

·        notatki z rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Efekty pracy wychowawczo – profilaktycznej są wynikiem systematycznego i spójnego oddziaływania w zakresie wychowania i profilaktyki. Należy je podzielić na mierzalne i niemierzalne.

Mierzalne wskaźniki efektywności pracy to:

·      frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,

·        liczba spóźnień,

·        częstotliwość rozmów indywidualnych z rodzicami,

·        frekwencja na zebraniach z rodzicami,

·        liczba wykroczeń i aktów agresji,

·      liczba osób uzależnionych( papierosy, alkohol, narkotyki).

Na koniec roku szkolnego wychowawcy sporządzają sprawozdania z realizacji Planu wychowawczo-profilaktycznego na dany rok szkolny. W sprawozdaniach oceniają, czy i jakim stopniu założone działania są  realizowane i jaka jest ich skuteczność.

 
STATUT PSP NR 1
Wpisał: Administrator   
12.12.2017.

 Spis treści

 

1.      Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

2.      Rozdział 2. Cele i zadania szkoły.

3.      Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje.

4.      Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły.

5.       Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

6.      Rozdział 6. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami.

7.      Rozdział 7.Uczniowie szkoły.

8.      Rozdział 8. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

9.      Rozdział 9. Postanowienia końcowe.


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku 

2.      Adres szkoły:   37-400 Nisko , ul. Juliusza Słowackiego 10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Nisku zwana dalej szkołą jest publiczną ośmioletnią szkołą  dla dzieci i młodzieży.

3.      Szkołę  prowadzi: Urząd Gminy i Miasta Nisko

4.      Szkołę nadzoruje: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

5.      Szkoła jest jednostką budżetową.

6.      Szkoła działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

§ 1

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

3.      Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy w brzmieniu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku.

4.      Szkoła ma własny hymn i ceremoniał.

 

§ 2

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Inne informacje o szkole.

 § 3

1.      Wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych.

2.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami wynosi 8 lat:

1)      pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

2)      drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

3.      Szkoła organizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowane w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

4.      W szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka szkolna, psycholog szkolny.

5.      Prowadzone są zajęcia z języka obcego: język angielski, język niemiecki, język hiszpański.

6.      Dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, a także zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zajęcia specjalistyczne - zajęcia rewalidacyjne).

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I ZADANIA SZKOŁY

§4

Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1)      wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)      tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)      wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)      zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)      wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)      wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)      promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)      przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)      tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)    tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)    tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)    współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)    kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)    systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)    systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)    organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17)    tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o systemie oświaty, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

1. Szkoła w zakresie dydaktyki:

1)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem,

2)      b)poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

3)      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

4)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

5)      przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi  i siebie,

6)      poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

7)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2. Szkoła w zakresie nabywania umiejętności:

1)      planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności ,

2)      skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

3)      efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych  decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

5)      poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł  oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

6)      odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeni nawyków,

7)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)      przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

9)      szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

10)      szkoła umożliwia przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i podjęcie nauki w szkołach ponadpodstawowych.

3. Szkoła w  zakresie wychowania i profilaktyki:

1)      stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym,

2)      przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości ,

3)      kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów

4)      przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

5)      przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

6)      utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

7)      promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych  oraz systematyczną pracę wychowawczą,

8)      przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, które dotknięte są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także z trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy,

9)      kształtowanie umiejętności porozumiewanie się i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,

10)      wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

11)      uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwego zachowania w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

12)      budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie  oddziaływań rodziny,

13)      wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego,

14)      wyposażenie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją,

15)      stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

4. Szkoła w zakresie opieki

1)      eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawania zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów,

2)      stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły,

3)      udzielanie pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji, sprawowanie nadzoru nad  realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów

4)      utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów i innymi instytucjami wspierającymi uczniów,

5)      dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

6)      eliminowanie wad postawy  poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport. 

5.      Szkoła w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Do zadań każdego nauczyciela, wychowawcy i specjalistów w szkole należy w szczególności:

 

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

2)   określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

4)   zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,

5)   prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,

6)   podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

7)   współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań,

8)   świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem,

9)   dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Dzieci zostają objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole:

1)      na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

2)       na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

3)      na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)      W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczanie specjalne prowadzone jest:

a)      w oddziale ogólnodostępnym.

2)      Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c)      realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

d)     zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

e)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

f)    dla uczniów niesłyszących, bądź z afazją w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji,

g)   dla uczniów z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych zajęcia rozwijające umiejętności społeczne,

h)   dla uczniów z autyzmem w tym zespołem Aspergera na lekcjach opiekę nauczyciela współorganizatora procesu edukacyjnego dziecka z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

3)      W szkole powołuje się Zespoły ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zwany dalej Zespołem:

a)      W skład Zespołu wchodzą: wychowawca klasy, nauczyciele  specjaliści zatrudnieni w szkole, psycholog szkolny oraz nauczyciele uczący.

b)      Dla ww. uczniów, Zespół na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny/diagnozy poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

c)      Zespół co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu, w zależności od potrzeb.

d)     Kopię programu i okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia każdorazowo otrzymuje rodzic ucznia.

 

§ 6

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez

1)      Szkolny zestaw programów nauczania.

2)      Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

3)      Integrację wiedzy nauczanej w:

a.       edukacji wczesnoszkolnej  klasy I-III

b.      drugim etapie edukacyjnym klasy IV – VIII

4)      Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych .

5)      Prowadzenie lekcji religii lub etyki.

6)      Pracę wychowawczą wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca z sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Powiatową Komendą Policji oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc w szkole.

§ 7

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole:

1.      Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie.

2.      Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

3.      Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane.

4.      Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.

5.      Szkoła zapewnia:

1)      nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach,

2)      opiekę podczas zajęć edukacyjnych,

3)      rozpoznawanie problemów,

4)      samodoskonalenie pracowników szkoły,

5)      przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki w jakich będą się one  odbywać,

6)      zapoznanie pracowników (szkolenie wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz ruchu drogowego,

7)      zapewnienie  pobytu  dzieciom w świetlicy szkolnej,

8)      umożliwienie działania  na terenie Szkoły gabinetu higienistki szkolnej,

9)      zapewnienie uczniom warunków do spożycia  ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

10)  utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych   w stałej czystości i pełnej sprawności,

11)  uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady różnorodności oraz nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów których program tego wymaga.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 8

 Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski,
  4. Rada Rodziców,

§ 9

1.      Poszczególne organy szkoły w swych działaniach powinny kierować się zasadami, które mają:

1) gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i prawem oświatowym,

2) umożliwiać poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych, konfliktowych wewnątrz szkoły,

3) zapewnić bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

2.      W przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi organami szkoły, powołuje się doraźną komisję rozjemczą, w skład której wchodzić będą przedstawiciele stron będących w konflikcie. Komisja ta jest zobowiązana rozpatrzyć sprawę i przedłożyć wnioski dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz stronom konfliktu w ciągu 10 dni.

§ 10

1.      Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)      W zakresie kierowania szkołą:

a)      kieruje działalnością szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz,

b)      sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

c)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d)     współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

2)      W zakresie przewodniczenia radzie pedagogicznej:

a)      przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

b)      wstrzymuje wykonanie uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa,

3)      W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego:

a)      opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, planuje i przeprowadza mierzenie jakośa.ci pracy szkoły,

b)      przedstawia radzie pedagogicznej, radzie rodziców organowi prowadzącemu wnioski z prowadzonego nadzoru,

c)      dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego,

d)     gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

4)      Jako pracodawca:

a)      jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

b)      nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, zarówno przez mianowanie, jak i na podstawie umowy o pracę, wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy,

c)      organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji szkoły, plan urlopów pracowników niepedagogicznych,

d)     ocenia pracę nauczycieli i dorobek nauczyciela w okresie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego,

e)      przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

f)       występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników,

g)      tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodaruje środkami zgodnie z przyjętym regulaminem,

h)      organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,

i)        wykonuje zadania wynikające z prawa pracy,

5)      Jako kierownik zakładu pracy:

a)      opracowuje projekt planu finansowego szkoły,

b)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

c)      właściwie gospodaruje mieniem szkoły,

d)     stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole,

6)      Jako organ administracji oświatowej:

a)      podejmuje decyzje związane z obowiązkiem szkolnym,

b)      prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

c)      podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach – zezwolenia na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 11

1.      W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły zleca wykonanie zadań wicedyrektorowi, z wyłączeniem tych zastrzeżonych wyłącznie do jego kompetencji.

 

 

§ 12

1.        W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania  dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.      W ciągu roku szkolnego organizowane są następujące zebrania Rady Pedagogicznej: plenarne, organizacyjne, klasyfikacyjne, klasyfikacyjno-promocyjne, analityczne (podsumowujące pracę szkoły), szkoleniowe, nadzwyczajne. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej oraz inicjatywy przewodniczącego.

5.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie im porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6.      Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

8.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

2)      projekt planu finansowego szkoły

3)      propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac                     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4)      propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole

5)      wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

6)      kryteria przyznanych dodatków motywacyjnych.

9.      Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły bądź  jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

11.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

12.  W przypadku określonym w ust.11 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

13.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy  jej członków.

14.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a w nim zawarte szczegółowe prawa i obowiązki. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania  spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „ samorządem”.

2.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Plan pracy Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.      Organem Samorządu Uczniowskiego są:

1)      walne zebranie uczniów,

2)       przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

3)       rada Samorządu Uczniowskiego

4)      sekcje Samorządu Uczniowskiego

5.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski, opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w  szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, kroniki szkolnej,

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 6. Samorząd Uczniowski współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

5.      Do głównych zadań samorządu należy:

1)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,

2)      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki mi udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,

3)      w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych organizowanie różnych form wypoczynku, rekreacji i rozrywki,

4)      dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do wolontariatu,

5)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,

6)      dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

7)      zapobieganie konfliktom w relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, dbanie o ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole.

8.      Szczegółowy zakres działalności Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 14

1.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.  Zgodę na podjęcie działalności, o których mowa w ust.1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 15

1.      W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych .

3.      Rada Rodziców:

1)      uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z statutem szkoły,

2)      pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów szkoły,

3)      wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

4)      może występować do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

5)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

4.      Rada Rodziców uchwala swój Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.      Szczegółowe prawa i obowiązki Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

 § 16

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

2.      Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców co najmniej 1 raz w semestrze, na których:

1)      Zapoznaje z podstawowymi dokumentami szkoły, a szczególności ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

3.      Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:

1) rzetelnie informują rodziców o postępach dziecka, jego zachowaniu, przyczynach i trudnościach w nauce,

2) informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży,

3) przeprowadzają indywidualne konsultacje, w czasie których wskazują formy pomocy i współpracy na rzecz dziecka.

4.      Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 17

1.      Organa szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, prawem oświatowym i statutem szkoły.

2.      Organa szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:

1) wymianę dokumentów,

2) wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

 

 § 18

1.      W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie oddziałów 12 i więcej.

2.      Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3.      Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji. 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać:

a)      klasy I – III nie więcej niż 25 uczniów,

b)      klasy IV – VIII nie więcej niż 29 uczniów.

3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.

4. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków na jednego wychowawcę.

 

§ 20

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 

§ 21

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

§ 22

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 23

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 24

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 25

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 26

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 27

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła używa od roku 2017/2018 dziennika elektronicznego równolegle z dziennikiem wersji papierowej jako dzienników dokumentujących zajęcia lekcyjne.

5. Od roku szkolnego 2018/2019 szkoła używa wyłącznie dziennika elektronicznego.

6. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli, rodziców i uczniów zawarte są w oddzielnym dokumencie jakim jest: Regulamin dziennika elektronicznego.

 

§ 28

Nauczanie religii w szkole.

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na … dni wcześniej.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii i wychowawcy klas.

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 29

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 30

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 31

Biblioteka szkolna.

1. Postanowienia ogólne.

1) Biblioteka szkolna jest pracownią służącą:

a)      realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

b)      realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

c)      doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

d)     popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2) Z biblioteki mogą korzystać:

a)      uczniowie,

b)      nauczyciele i pracownicy szkoły,

c)      rodzice.

3) Dyrektor szkoły:

a)      zatwierdza plan pracy biblioteki,

b)      zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo   i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu,

c)      zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką),

d)     wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,

e)      zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni),

f)       zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

g)      sprawuje nadzór nad biblioteką.

4) Nauczyciele i wychowawcy:

a)    współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)   współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

c)    znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

d)   współdziałają z nauczycielem-bibliotekarzem w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

5) Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki. (załącznik- Regulamin biblioteki szkolnej)

 2. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1) Biblioteka szkolna:

a)      służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

b)      rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

c)      współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

d)     przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

e)      stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

f)       jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

g)      wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

h)      zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

i)        wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

j)        współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

2) Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

Praca pedagogiczna:

a)      udostępnianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji,

c)      poradnictwo w doborze lektury,

d)     stwarzanie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

e)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

f)       rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

g)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

h)      indywidualne rozmowy z uczniami,

i)        prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

j)        inspirowanie pracy koła bibliotecznego,

k)      pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

l)          informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

m)      popularyzacja nowości bibliotecznych,

n)        statystyka czytelnictwa,

o)        informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,

p)        komputeryzacja biblioteki,

q)        systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym,

r)         współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców,

s)         współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

Prace organizacyjno-techniczne:

a)      gromadzenie zbiorów,

b)      ewidencja i opracowanie zbiorów,

c)      selekcja zbiorów,

d)     konserwacja zbiorów,

e)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego),

f)       prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),

g)      projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,

h)      planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,

i)        prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

j)        udział w kontroli zbiorów (skontrum).

Inne obowiązki i uprawnienia:

a)        odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

b)        uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c)        proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

3. Organizacja biblioteki

1) Lokal biblioteki składa się z:

a)      wypożyczalni,

b)      pokoju opracowania zbiorów.

Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe,

2) Czas pracy biblioteki:

a)      biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych i poza nimi, zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b)      szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu,

c)      jeden dzień w tygodniu jest wewnętrznym dniem pracy biblioteki. W tym dniu ze zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie w czytelni; wypożyczalnia jest nieczynna.

3) Zbiory:

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

Rodzaje zbiorów:

a)        wydawnictwa informacyjne i albumowe,

b)        programy i podręczniki szkolne,

c)        lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

d)       wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

e)        podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

f)         dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,

g)        materiały regionalne.

W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów księgozbiór podstawowy, księgozbiór podręczny, lektury szkolne i podręczniki.

4) W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (1/2 etatu)

5) Finansowanie wydatków:

a)      podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,

b)      planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,

c)      biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.

6) Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

a)      organizowanie konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych

b)      wymiany doświadczeń i informacji

c)      realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego.

7) Biblioteka rozpoczyna wypożyczanie lektur w drugim tygodniu września. Zwrot na koniec roku szkolnego obowiązuje uczniów do 5 czerwca.

8) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły poprzez:

a)      właściwą obsadę personalną,

b)      odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę,

c)      realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,

d)     zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,

e)      Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,

f)       Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki,

g)      Stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 32

 Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole regulują odrębne przepisy.

 

§ 33

Świetlica szkolna

 

1.      W szkole działa świetlica dla uczniów.

2.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4.      Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5.      Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6.      Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

7.      Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8.      Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9.      Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz psychologiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

  

§ 34

Dożywianie

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§ 35

Pomieszczenia szkolne

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)      sale lekcyjne,

2)      klasopracownie,

3)      pracownie językową,

4)      bibliotekę,

5)      świetlicę,

6)      stołówkę,

7)      salę gimnastyczną,

8)      szatnię,

9)      gabinet pielęgniarki szkolnej,

10)     pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

11)     archiwum.

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  SZKOŁY

§ 36

Pracownicy szkoły.

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust1 określają odrębne przepisy.

3.      Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów.

§ 37

Nauczyciele

1.      Organizacja procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów.

2.      Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny.

4.      Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

5.      Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania.

6.      Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

7.      Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.

8.      Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

9.      Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

10.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe  i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi przewodniczący, powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.


§ 38

Nauczyciel wychowawca

1.    Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

  z nauczycieli uczących w oddziale , zwanemu dalej wychowawcą.

2.  Dla zapewnienia ciągłości  i skuteczności pracy  wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3   Formy spełniania zadań nauczyciela –wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.  Wszyscy wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Zadaniem zespołu wychowawczego    jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1)  Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)  Inspirowanie działań zespołowych uczniów,

3)  Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4)  Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych  we wspieraniu ich rozwoju.

5.  Wychowawca w celu realizacji działań o których mowa w ust.4

1)  otacza indywidualną opieką wychowawcza każdego ze swoich wychowanków

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)     różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)     ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych.

3)  Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)      poznania ich  i ustalania potrzeby opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,

c)      włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

4)  współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawanie potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

5)  organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły w placówkach pozaszkolnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6)  organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) informuje ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów, zgodnie z harmonogramem zebrań rodzicielskich,

7)  wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji  oświatowych i naukowych.

7.  Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy określa dyrektor szkoły.

8.  W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, a w szczególności za:

1)  użycie wobec ucznia siły fizycznej,

2)  pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych  lub alkoholu,

3)  niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z klasą.

9.  Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

1)  Wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji

2)  Zachodzą inne uzasadnione okoliczności

10.  Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 39

 

Psycholog szkolny

 

1.      Psycholog szkolny koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

2.      Do zadań psychologa szkolnego należy:

1) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,  profilaktyki agresji i przemocy oraz innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w  sytuacjach kryzysowych,

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas i innymi specjalistami w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.      Zadania wymienione w ust. 2 – psycholog szkolny realizuje:

 

1) We współdziałaniu z nauczycielami uczącymi, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;

2) We współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach (ogólna procedura organizacyjna badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

3) Psycholog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 

4.      Psycholog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zobowiązany jest do wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

5.      Szczegółowy zakres obowiązków psychologa szkolnego określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 40

Doradca zawodowy

 

1.      Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2.      Szczegółowy zakres obowiązków doradcy zawodowego określa Dyrektor Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 41

1.      Rodzice i nauczyciel współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki nad uczniami.

2.       Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

3.      Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

4.      Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

5.      Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w klasie i szkole,

5)      znajomości przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

6)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

7)      uzyskiwania informacji i porad  w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

8)      wyrażania i przekazywania Organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły.

 

§ 42

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

§ 43

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad psychologa szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 

§ 44

 

1.  Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.  Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz konsultacje i zebrania rodzicielskie.

3.  Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

4.  Rodzice uczestniczą w zebraniach rodzicielskich. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.

5.  Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole (wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” , klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),

2)  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo - profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania),

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a)      na zebraniach,

b)      podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej  z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c)      w kontaktach z psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych,

6.  Rodzice ponoszą pełną finansowo-prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

 

§ 45

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

1.      Rodzic zapisując dziecko do szkoły wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Nisku oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku przez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w prasie i telewizji, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły.

2.      Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku.

3.      Jeżeli rodzic nie wyraża zgody składa pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły.

 

 

§ 46

 

Zasady informowania o postępach uczniów.

1.   Zasady informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i postępach w tym zakresie:

1)   uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie bezpośrednio po jej  ustaleniu,

2)   wszystkie oceny są jawne dla uczniów,

3)    na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić,

4)   prace pisemne uczniów powinny być sprawdzone i oddane uczniom  w terminie do dwóch tygodni od czasu napisania i koniecznie przed przeprowadzeniem następnego sprawdzianu.

2.  Tryb i forma informowania Rodziców o postępach, trudnościach   i specjalnych uzdolnieniach uczniów   w zakresie nauczanego przedmiotu.

1)      oceny uczniów są jawne i do wglądu rodziców,

2)      nauczyciele są zobowiązani do udostępnienia rodzicom (na ich prośbę) sprawdzonych i ocenionych prac ich dziecka,

3)      rodzice są informowani o postępach edukacyjnych uczniów w czasie:

a)      indywidualnych rozmów podczas  dyżurów nauczycieli,

b)      na prośbę rodzica po uzgodnieniu terminu spotkania,

c)      rozmów telefonicznych z inicjatywy nauczyciela,

d)     spotkań śródsemestralnych i śródrocznych

4)     rodzic otrzymuje informację o postępach edukacyjnych ucznia poprzez:

a)      zapisy  w zeszycie przedmiotowym ucznia,

b)       ustną informację na zebraniu Rodziców lub spotkaniu indywidualnym,

c)      ustną informację telefoniczną,

d)      zapisy w karcie informacyjnej z opisem osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów,

e)      wiadomości  zamieszczane w dzienniku  elektronicznym.

5)      w nauczaniu zintegrowanym dodatkowo poprzez:

a)       zapisy w karcie osiągnięć edukacyjnych dziecka,

b)      opis osiągnięć na zakończenie roku szkolnego na świadectwie wg własnego wzoru zatwierdzonego przez Kuratora Oświaty zgodnie z rozporządzeniem.

 

  

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 47

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 § 48

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie) stosownie do okoliczności i ceremoniału szkoły.

1)      całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste i uczesane włosy, w naturalnych kolorach (długie włosy dziewcząt są związane lub splecione, półdługie nie zasłaniają oczu i twarzy. Włosy chłopców są krótkie, długie natomiast związane są gumką z tyłu głowy),

2)      uczniów obowiązują w szkole buty na zmianę np. trampki lub tzw. „halówki”. Buty mają być czyste i zasznurowane,

3)      w szkole uczniowie nie noszą nakrycia głowy, np.: czapki, kaptury, berety.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 49

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

17) pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

 § 50

1.      W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2.      Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3.      Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4.      Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5.      Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.

 

 § 51

1.        Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły

i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1)      zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2)      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3)      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4)      systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5)      uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6)      usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7)      postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8)      dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9)      godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10)    dbania o piękno mowy ojczystej,

11)    okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12)    przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13)  dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14)    nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15)    zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16)    troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17)    nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

18)    korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym):

a) tylko w czasie przerw między zajęciami,

b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób rejestrowanych,

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 § 52

Nagrody

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1)      pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3)      pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4)      pochwałę ustną dyrektora szkoły na apelu szkolnym przed całą młodzieżą,

5)      dyplom uznania, list gratulacyjny,

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1)      osiągnięcia w nauce,

2)      aktywny udział w życiu szkoły,

3)      osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4)      wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,

5)      pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

6)      wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych.

 

 

§ 53

Kary

1.      Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:

1)      lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2)      opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,

3)      naruszanie porządku szkolnego,

4)      lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

5)      plennie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno – krajoznawczych oraz poza szkołą,

6)      picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,

7)      używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

8)      niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

2.      Kara może być udzielona w następującej formie:

1)      rozmowa z wychowawcą klasy,

2)      upomnienie wychowawcy klasy,

3)      upomnienie dyrektora szkoły,

4)      nagana dyrektora szkoły,

5)      przeniesienie do innej klasy.

3.      O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1)      zastosowanie kar z  § 52 ust.2 p. 1 – 5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2)      w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

4.      Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.

5.      Przy stosowaniu kary bierze się rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek do obowiązków.

6.      Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni do jej otrzymania.

7.      O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy.

8.      Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

9.      Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

10.     Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, gdy:

1)      uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący i agresywny,

2)      swoim zachowaniem zagraża swojemu zdrowiu oraz  zdrowiu i życiu innych osób,

3)      dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszania, rozprowadzanie narkotyków,

4)      stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 54

 Postanowienia ogólne

 

1.      Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku.

2.      Ocenianiu podlegają :

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów    w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających    z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2)      zachowanie ucznia,

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;

4)      dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6)      określenie efektywności stosowanych metod pracy,

7)      udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju.

 

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

2)      ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

5.      Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców/prawnych opiekunów  i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

6.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację  dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację  dotyczącą oceniania ucznia.  

7.      Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby uwzględniała jego wkład pracy. Nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nie bierze pod uwagę średniej ocen z danego przedmiotu.

8.      Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami  i w różny sposób, mając prawo do wyboru własnej drogi. Nauczyciel powinien brać pod uwagę, z jakim typem ucznia ma do czynienia (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk), dostosowując do niego metody i formy nauczania, sposoby oceniania.

 

§ 54 a

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel uzgadnia z uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń  i formę poprawy).

 

2.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

3.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -  pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe    lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.

4.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

 

5.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

6.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

 

7.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 54 b

 

1.      W ocenianiu bieżącym osiągnięć edukacyjnych uczniów   stosuje się stopnie szkolne wg następującej skali :

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

Dopuszcza się wzmocnienie ocen śródsemestralnych znakami +, - .

2.      Sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

1)   ocenianie wiedzy i umiejętności jest dokonywane:

a)      systematycznie,

b)      w różnych formach, zgodnie z określonymi kategoriami z uzasadnieniem,

2)    ocenia się :

testy,

prace klasowe,

sprawdziany pisemne,

kartkówki,

dyktanda,

odpowiedzi ustne,

konkursy klasowe, szkolne,

prace domowe,

prowadzenie zeszytu,

aktywność na lekcji,

prace dodatkowe – referaty, projekty,

wytwory uczniów.

          3)  zasady przeprowadzania prac pisemnych:

a)      testy przeprowadza się w celu zbadania umiejętności ucznia  w zakresie określonych standardów,

b)      prace klasowe, sprawdziany pisemne badają stopień opanowania wiedzy i umiejętności obejmując szerszy zakres materiału   ( dział, moduł …),

c)      kartkówki sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów z nie więcej niż trzech ostatnich tematów. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieprzygotowania uczeń nie musi ich pisać.

4)      testy, prace klasowe, sprawdziany pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

5)     o planowanych kontrolnych pracach pisemnych uczeń powinien być powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6)     Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I – III  PSP ustala nauczyciel dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów, w klasach IV – VIII szkoły podstawowej dopuszcza się nie więcej niż 3 prace kontrolne w tygodniu, jedną w ciągu dnia.

7)     Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej z całą klasą  to powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.

8)     Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach ustalonych  z nauczycielem.

9)   Do dziennika wpisuje się zarówno ocenę z pracy kontrolnej jak i uzyskaną w czasie poprawy.

10)  Nauczyciel podczas sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za zadania oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny

11)  Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny może stosować poniższe zasady ustalania ocen:

 

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

bardzo dobry

91 – 100

dobry

71 – 90

dostateczny

51 – 70

dopuszczający

30 – 50

niedostateczny

0- 29

        

a)        Ocenę celującą otrzymuje uczeń tylko wtedy jeżeli uzyska 91% - 100 % punktów i rozwiązał zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe.

12) Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno  za odpowiedzi ustne jak i prace pisemne (z wyjątkiem przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne).

3.   Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać  prace pisemne do końca roku szkolnego. Prace pisemne wymienione w pkt 4) mogą być udostępnione rodzicom na ich prośbę podczas indywidualnych konsultacji   z nauczycielem.

 

§ 54 c.

1.         Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,

3)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

4)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

5)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

6)      okazywanie szacunku innym osobom,

7)      dbanie o schludny wygląd,

8)      zastosowanie się do przepisów szkolnych dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły,

9)      uczęszczanie na zajęcia lekcyjne i usprawiedliwianie w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

2.         W klasach I – III szkoły podstawowej zachowanie uczniów ocenia się  w formie opisowej ustalonej przez nauczyciela.

3.         Śródroczną ocenę zachowania ucznia w klasach IV – VIII ustala się wg następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

4.         Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania bierze się pod uwagę szczegółowe zapisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu.

5.         Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając kryteria zawarte w WSO. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły, innych uczniów klasy oraz dostępnych w szkole informacji.

 

ROZDZIAŁ  IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im . gen. Stanisława Dąbka w Nisku jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

§ 56

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły

Uchwałą Nr 3/2017/2018.

Jest to ujednolicony tekst

 

§ 57

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

1)      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58

 

1.      Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.

2.      Ustala się Dzień Patrona na dzień 25 maja.

 

§ 59

1.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.

2.      Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący..

3.      Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

4.      Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w wersji papierowej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 60

1.      Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

Zmieniony ( 12.12.2017. )
 
Szlachetna Pazka
Wpisał: Administrator   
11.12.2017.

W tym roku po raz drugi nasza szkoła włączyła się w akcję społeczną przygotowania pomocy potrzebującym - Szlachetna Paczka. Wybrana przez nas rodzina otrzymała nową pralkę, blender, odzież, obuwie, środki spożywcze, chemiczne i drobne upominki. Mogliśmy kupić te rzeczy dzięki ofiarności rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pomocy Samorządu Uczniowskiego i zaangażowania pani Maciąg. Z całego serca dziękujemy wszystkim, dziękujemy również w imieniu obdarowanej rodziny, dla której te święta już się zaczęły! Pięknie jest pomagać, bo dobro powraca!

Zmieniony ( 11.12.2017. )
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 44 z 268
Gościmy
Imieniny
16 Lipca 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Dzierżysław,
Dziersław, Eustachy,
Eustachiusz, Faust,
Maria Magdalena,
Marika, Ostap, Ruta,
Stefan
Do końca roku zostało 169 dni.
 
Top! Top!