www.mamboteam.com
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Nisku  
Start
20.07.2019.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Dyrekcja
Kompetencje kluczowe
Dane szkoły
Dokumenty Szkolne
O patronie
Ogłoszenia
PROMOCJA ZDROWIA
Moda na zdrowie
Warto wiedzieć
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna
Media
Fotogaleria
YouTube
Osiągnięcia sportowe
Sport
Rada Rodziców
Dane Rady Rodziców
Samorząd Szkolny
Działalność Samorządu
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
Wpisał: Administrator   
22.09.2014.

Czy można w jednym dniu odwiedzić najciekawsze miejsca na Ziemi? Można!!! Udało się to nam 26.05.2014r. zaczęliśmy od Świętej Katarzyny, malowniczej wioski w województwie świętokrzyskim... potem był Paryż, Berlin, Rzym, podróż do Indii, Australii, Ameryki. 

Zofia Dul

 Zdjęcie

Zmieniony ( 22.09.2014. )
 
Ognisko integracyjne
Wpisał: Administrator   
22.09.2014.

16 września uczniowie klasy 5a i 5b wraz ze swoimi wychowawczyniami panią J. Sztyber i panią B. Lewicką oraz mamami z rady rodziców panią Puzio i panią Szewczyk wybrali się na wycieczkę rowerową do Racławic połączoną z ogniskiem.

Celem wycieczki była integracja zespołów klasowych, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Kiedy dotarliśmy na miejsce mamy rozpaliły ognisko i impreza tradycyjnie rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek, które dodały dzieciom sił do wspólnych zabaw i gry w piłkę. Dzięki zajęciom  spędzonym na łonie natury dzieci mogły również rozbudzić swoje zainteresowania przyrodnicze oraz wnikliwej oberwać elementy przyrody. Uczniowie mieli również możliwość wykazania się  savoir-vivre czyli dobrymi manierami  i regułami  grzeczności obowiązujących w grupie, przestrzeganie zasad i słuchanie poleceń, poszanowanie otaczającej przyrody oraz utrwalenie zasad sprzątania po sobie.

Była to wspaniała wyprawa pełna radości i swobody, w blasku przepięknego słońca. Wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni.

 

Zdjęcie  

Zmieniony ( 08.10.2014. )
 
Regulamin ocen z zachowania
Wpisał: Administrator   
24.09.2011.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. GEN. STANISŁAWA DĄBKA

W NISKU

 

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania.

 

Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać w szczególności:

 

1.      Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

2.      Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętym norm etycznych.

 

Ocena zachowania ucznia w szkole i poza nią wyraża:

1.      Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych – rozumiany jako stałe uczestnictwo w różnorodnych pracach związanych z procesem uczenia się i stosunek do podstawowego obowiązku jakim jest nauka.

2.      Kulturę zachowania – rozumianą jako możliwe do zaobserwowania, zewnętrzne przejawy zachowania ucznia, określające jego umiejętność współżycia w grupie, kulturę słowa, sposób bycia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie.

3.      Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska – konstruktywne uczestnictwo w życiu  zbiorowości szkolnej, dobrowolne podejmowanie różnych zadań mających na celu dobro kolegów, klasy szkoły oraz całego środowiska, w którym uczeń żyje.

4.      Postawy wobec kolegów i innych osób.

Uwaga! Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy.

Treść oceny.

Treść oceny w zakresie poszczególnych jej elementów obejmuje:

 

1.      W stosunku do obowiązków szkolnych:

·         systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i zajęcia;

·         każdorazowo – w terminie 1 tygodnia – usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień;

·         systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i czynny w nich udział;

·          rozwijanie własnych zainteresowań.

2.      W zakresie współpracy z klasą, szkołą i środowiskiem:

·         aktywny udział w życiu klasy;

·         godne reprezentowanie szkoły w turniejach, olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i rozgrywkach sportowych;

·         wywiązywanie się z pełną odpowiedzialnością z podjętych zadań społecznych;

·         systematyczne i bez zastrzeżeń wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających 

 

Z organizacji życia szkolnego;

·         przejawianie inicjatywy współdziałania w pracach zespołowych;

·         wykazywanie szacunku dla pracy ludzkiej, mienia społecznego i osobistego;

·         umiejętność łączenia pracy społecznej z innymi obowiązkami w szkole i poza szkołą.

3.      W zakresie kultury osobistej i postaw wobec kolegów i innych osób:

·         uczciwość i rzetelność w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;

·         poszanowanie godności drugiego człowieka i uczynność w stosunku do osób dorosłych, rówieśników oraz młodszych i słabszych kolegów;

·         przestrzeganie zasad kultury w sposobie bycia i wyrażania swoich myśli i uczuć;

·         przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu zewnętrznego i innych wskazań wynikających z regulaminu szkolnego;

·         przestrzeganie zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole;

·         przestrzeganie przepisów bhp;

·         nie uleganie nałogom/paleniu papierosów, piciu alkoholu, odurzaniu się.

 

Przy wystawianiu oceny z zachowania bierze się również pod uwagę następujące zasady:

       I.            Podwyższenie oceny z zachowania o jeden stopień:

1.      100% frekwencja.

2.      Prawidłowe zachowanie na lekcjach – brak negatywnych uwag.

3.      Przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności.

4.      Uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych.

5.      Pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.

 

    II.            Obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień:

1.      Arogancka postawa w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

2.      Palenie papierosów.

 

Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:

1.      Udział w bójce lub pobicie.

2.      Picie alkoholu.

3.      Używanie lub rozprowadzanie narkotyków.

4.      Dokonywanie kradzieży.

5.      Wyłudzanie pieniędzy.

6.      Szantaż.

7.      Niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów.

8.      Fałszowanie podpisów lub dokumentów.

 

Uwaga!

1.     Uczniowi, który notorycznie i celowo opuszcza wybrane zajęcia lekcyjne nieobecności nie będą podlegały usprawiedliwieniu przez rodziców.

2.     W przypadku powtarzających ucieczek z lekcji wychowawca może niezależnie od ilości opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin obniżyć ocenę z zachowania.

Kryteria ocen zachowania

w klasach 0-3

 

W klasach 0 – 3 obowiązuje ocena opisowa (kryteria oceniania do wglądu w dokumentacji szkolnej).

Kryteria ocen zachowania

 w klasach 4-8

 

1.      Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach 4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2.      Zasady i kryteria oceniania zachowania zostają ustalone przez Zespół Wychowawców  i przedstawione do konsultacji i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną 14.09.2011 r.

3.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klas IV, ustala się według następującej  skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

4.      Zasady i kryteria oceniania zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.

5.      Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

6.      Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.

7.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma ona obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. wychowawca ma również obowiązek uwzględnić arkusz ocen proponowanych przez uczących , uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę ocena musi być skonsultowana przez zespołem wychowawców przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. W czasie konsultacji arkusz proponowanych ocen jest do wglądu Zespołu. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez radę pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.

8.      Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie obniża ocenę na nieodpowiednią lub naganną. Ocena końcowa zachowania nie może być wyższa więcej niż 2 stopnie w skali ocen zachowania od żadnej z zaproponowanych w arkuszu ocen.

9.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Uczeń, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej. Uchwałę w tej kwestii podejmuje rada pedagogiczna. Jeżeli uczeń po raz trzeci z rzędu uzyskuję naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

11.  O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną co najmniej poprawną dopuści się rażących  czynów w okresie 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców.

12.  Uczeń lub jego rodzice (oprawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuję komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14.  W skład komisji wchodzą:

·         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze

·         stanowisko – jako przewodniczący komisji,

·         wychowawca klasy,

·         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

·         pedagog,

·         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

·         przedstawiciel Rady Rodziców

 

Ustalona przez komisje roczna klasyfikacja zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego w terminie dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności lub spóźnienia.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.

ZACHOWANIE WZOROWE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·         uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do sowich możliwości,

·         zawsze jest przygotowany do lekcji,

·         sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela , rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,

·         bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu

·         pilnie uważa na lekcjach,

·         zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,

·         nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,

·         nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,

·         nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,

·         nie ma żadnych celowych spóźnień.

Kultura osobista:

·         nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,

·         jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,

·         zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

·         dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowanie społeczne:

·         umie współżyć w zespole,

·         jest uczynny, chętnie pomaga innym,

·         dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·         jest zaangażowany w życie klasy,

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,

·         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

·         zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,

·         wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,

·         postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·         w szkole i po za szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,

·         sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,

·         jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego

zdania, nie daję się sprowokować,

·         rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych

lub poprzez samokształcenie,

·         w stosunku do uczucia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje,

·         respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·         nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·         osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,

·         zawsze jest przygotowany do lekcji,

·         wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,

·         angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

·         pilnie uważa na lekcjach,

·         nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

·         nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,

·         nie ma żadnych celowych spóźnień,

·         może mieć jedną uwagę negatywną w dzienniku i zastosowane środki zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty.

 

Kultura osobista:

 

·         nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,

·         jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,

·         zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,

·         nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

·         dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

Zachowania społeczne:

 

·         umie współżyć w zespole,

·         jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,

·         bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,

·         angażuje się w życie klasy,

·         dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

·         postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycję szkoły.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 

·         zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,

·         nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować

·         właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,

·         zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·         po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,

·         respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·         nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE DOBRE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 

·         osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,

·         jest przygotowany do lekcji,

·         podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,

·         uważa na lekcjach,

·         wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,

·         może mieć do 6 godzin nieusprawiedliwionych,

·         może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku,

·         może mieć do 5 celowych spóźnień na lekcje w półroczu.

 

Kultura osobista:

 

·         zachowuje się odpowiednio do sytuacji,

·         nie używa wulgarnych słów,

·         stosuje zwroty grzecznościowe,

·         nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

·         dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

Zachowania społeczne:

 

·         respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·         zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),

·         wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

·         angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,

·         dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,

·         nie przejawia agresji słownej i fizycznej,

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         dba o honor i tradycje szkoły.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby:

 

·         jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią.

·         Systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

·         Stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,

·         Nie ulega nałogom.

 

ZACHOWANIE POPRAWNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 

·         uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,

·         motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,

·         wykonuje polecenia nauczyciela,

·         zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika, itp.),

·         pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,

·         posiada do 5 negatywnych uwag,

·         ma 12 godzin nieusprawiedliwionych,

·         może mieć 5-10 celowych spóźnień na lekcje.

 

Kultura osobista:

 

·         wykazuje elementarną kulturę osobistą,

·         nie używa wulgaryzmów,

·         czasami nie zmienia obuwia,

·         dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

 

Zachowania społeczne:

 

·         nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,

·         dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,

·         wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

 

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

 

·         jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,

·         uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,

·         nie ulega nałogom.

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 

·         uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,

·         nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów, itp.),

·         nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,

·         zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,

·         nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,

·         zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),

·         ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,

·         ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych.

 

Kultura osobista:

 

·         przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,

·         używa wulgarnych słów,

·         często nie zmienia obuwia,

·         nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

·         nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

 

Zachowania społeczne:

 

·         nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,

·         w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,

·         zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty, itp.),

·         nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,

·         niszczy mienie innych osób i społeczne,

·         stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,

·         celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

·         są na niego skargi spoza szkoły.

 

Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 

·         nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,

·         nie dba o własną godność osobistą,

·         brak u niego poczucia winy i skruchy,

·         często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,

·         próbuje szkodliwych używek.

 

ZACHOWANIE NAGANNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 

·         uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,

·         nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów, itp.),

·         jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,

·         nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,

·         ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,

·         bez pozwolenia wychodzi z Sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,

·         w ciągu semestru ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych lub ponad 2 godziny w przypadku przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu.

 

Kultura osobista:

 

·         nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,

·         nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,

·         demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów, itp.),

·         nie zmienia obuwia,

·         wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą

 

Zachowania społeczne:

 

·         uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji), prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

·         celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,

·         kłamie, oszukuje,

·         jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,

·         jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała, itp.),

·         komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,

·         odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,

·         destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,

·         celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),

·         są na niego skargi spoza szkoły,

·         swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,

·         demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,

·         wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia),

·         przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby:

 

·         nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,

·         brak u niego poczucia winy i skruchy,

·         nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,

·         stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,

·         ulega nałogom.

 

Poprzez „stosowny wygląd zewnętrzny ucznia” rozumie się:

 

·         czysty, skromny, niewyzywający strój,

·         brak makijażu, brak pomalowanych paznokci,

·         nie farbowanie włosów,

·         brak jakichkolwiek tatuaży,

·         kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach,

·         zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły,

·         na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób

·         w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica).

 

Poprzez „spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia.

 

Zmieniony ( 31.05.2019. )
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 285 - 288 z 324
Gościmy
Imieniny
20 Lipca 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
 
Top! Top!