www.mamboteam.com
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Nisku  
Start arrow Dokumenty Szkolne arrow Dyrekcja arrow Zasady rekrutacji
20.07.2019.
 
 
Zasady rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
27.02.2019.

                                                        OGŁOSZENIE

            

    Zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 

                        w szkołach   podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko

                                              w roku  szkolnym  2019/2020

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r ,poz.996 ), w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 23/19 z dnia 25 stycznia 2019r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 ,Uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/17         z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

 

Rekrutacją do przedszkoli objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013-2016 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęte są dzieci :

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) które, obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie,na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne

w  oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r), które  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 1 w Nisku , ul. F. Chopina 31  nie będzie zorganizowany oddział obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 –letnich.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie do przedszkoli :

  1. Przedszkole Nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33  ( dla dzieci 3-5 letnich )
  2. Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul.Henryka Dąbrowskiego 8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

w Nisku ( dla dzieci 3- 6 letnich )

  1. Przedszkole w Zarzeczu , Zarzecze, ul. Adama  Mickiewicza 45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu  ( dla dzieci 3-6 letnich)

 

 

 

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzona będzie:

1)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku , ul. Juliusza Słowackiego 10 

2)      w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15 

3)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku , ul.Tysiąclecia 12A 

4)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nisku, ul. Sandomierska 114

5)      w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu,  Nowosielec 134

 

Z dniem 1 września 2019r planowane jest utworzenie Przedszkola w Nowosielcu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w związku z tym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6 –letnich organizowane będzie w Przedszkolu funkcjonującym w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Nowosielcu.

 

         Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzona będzie:

1)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku , ul. Juliusza Słowackiego 10    

2)      w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15 

3)      w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 10

4)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku , ul.Tysiąclecia 12A 

5)      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nisku, ul. Sandomierska 114

6)      w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu , ul. Adama Mickiewicza 45 

7)      w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu,  Nowosielec 134

 

     

                             Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

                              do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Termin w postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2019/2020

1

Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego – o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym

od dnia 25 lutego 2019 do dnia 8 marca 2019

Nie dotyczy

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od dnia 11 marca 2019r. do dnia 22 marca 2019r.

od dnia 15 kwietnia 2019r. do dnia 25 kwietnia  2019r

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt.2 oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

od dnia 25 marca 2019r. do dnia 28 marca 2019r.

od dnia 26 kwietnia  2019r. do dnia 6 maja  2019r

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 do dnia 29 marca  2019r. do godz. 1500

do dnia 7 maja 2019r do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata , woli uczęszczania  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w postaci pisemnego oświadczenia

od dnia 1 kwietnia 2019r do dnia 8 kwietnia  2019r.

od dnia 8 maja 2019r do dnia 10 maja 2019r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

do dnia 12 kwietnia 2019r. do godz. 1500

do dnia 13 maja  2019r. do godz. 1500

                Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

                                           do klas pierwszych w szkołach podstawowych

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2019/2020

Termin w postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2019/2020

1

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski ( zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych ) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły

Do dnia 1 marca 2019r

Nie dotyczy

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od dnia 4 marca 2019r. do dnia 15 marca 2019r.

od dnia 4 kwietnia 2019r. do dnia 9 kwietnia 2019r

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt.1 oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

od dnia 18 marca 2019r. do dnia 20 marca 2019r.

od dnia 10 kwietnia  2018r. do dnia 16 kwietnia 2019r

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 do dnia 22 marca  2019r.

 do godz. 1500

do dnia 18 kwietnia  2019r do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata , woli zapisu dziecka w szkole do której zostało zakwalifikowane  w postaci pisemnego oświadczenia

od dnia 25 marca 2019r do dnia 29 marca 2019r.

od dnia 24 kwietnia 2019r do dnia 30 kwietnia 2019r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do dnia 3 kwietnia 2019r.  do godz. 1500

do dnia 6 maja 2019r. do godz. 1500

Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych.

1.W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Nisko.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Nisko jest większa od liczby wolnych miejsc , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria ustawowe, określone w ustawie Prawo oświatowe

Kryterium

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość .

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

  KRYTERIA  NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

                                                      DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

l.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty

Wartość punktowa

1

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

         5

2

Dziecko pięcioletnie  ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

       15

3

Dziecko  czteroletnie lub trzyletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

       20

4

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje uczęszczanie lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

         5

5

Zatrudnienie obojga rodziców lub studiujących  w systemie stacjonarnym

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

       45

6

Zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka

w przedszkolu ponad podstawę programową

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

każda deklarowana 

godz. - 2 pkt.

max.  -10 pkt

 

 

           KRYTERIA  NABORU  NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

                 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

l.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty

Wartość punktowa

1

Dziecko sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,

przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

       50

2

Dziecko pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,

przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

        30

3

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

        10

4

Dziecko, którego rodzeństwo  uczy się w szkole, przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

        10

 

 

           KRYTERIA  NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

                            DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM

l.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty

Wartość punktowa

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej / zespołu

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

       50

2

Rodzic/opiekun prawny kandydata jest zatrudniony/prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie danej szkoły

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

        25

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata ( babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów , którzy przebywają  poza granicami kraju, w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie 

rodzica /opiekuna

        25

                                             Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole/oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.     Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

3.      Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, stanowiące załączniki od nr 2 do nr 8.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

4.      Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna.

5.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-         żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

6.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7.      Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

8.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
    do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

11.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-         uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata,

-         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

-         dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 27.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Imieniny
20 Lipca 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
 
Top! Top!