www.mamboteam.com
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Nisku  
Start arrow Kompetencje kluczowe
19.09.2019.
 
 
Kompetencje kluczowe

   

 Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko


Z przyjemnością informujemy, że nasza Gmina uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo- doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół– jako strategicznego dokumentu– planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

Uczestnictwo przedstawicieli naszej Gminy w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z wniesieniem wkładu własnego.

W pilotażowym projekcie biorą udział trzy szkoły :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku , ul. Słowackiego 10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu

 

 

 

Plan wspomagania rozwoju szkół Gminy Nisko w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

 

 1. Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego):

Gmina i Miasto Nisko

 1. Województwo/gmina/powiat:

Województwo: podkarpackie

Gmina: Gmina i Miasto Nisko

Powiat: niżański

 1. Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Gmina Nisko usytuowana jest w Kotlinie Sandomierskiej, nad rzeką San, w północnej części województwa podkarpackiego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: Lublin – Rzeszów i Sandomierz- Przemyśl na terenie powiatu niżańskiego.W skład Gminy Nisko wchodzi miasto Nisko oraz 6 sołectw- sołectwo Zarzecze, Racławice, Nowosielec, Kończyce, Wolina, Nowa Wieś oraz osiedla: Osiedle nr 1 Centrum, Osiedle Nr 2 Centrum, Tysiąclecia, Malce, Moskale, PGO, Podwolina, Warchoły, Barce. Centrum administracyjnym oraz usługowym jest miasto Nisko – siedziba władz gminnych i powiatowych. Część Gminy ma charakter rolniczy. Powierzchnia Gminy Nisko wynosi 142 km 2

Gmina i Miasto Nisko liczy 22.182 mieszkańców (w tym 11.367 to kobiety, 10.815 mężczyźni), w tym w mieście Nisko zamieszkuje 15.095 osób, ( 7.754 kobiety, 7.341 mężczyżni) na obszarach wiejskich 7.087 osób (3.613 kobiety, 3.474 mężczyźni). Średnia liczba urodzeń w ostatnich latach kształtuje się od 190 do 230 rocznie w poszczególnych rocznikach. W latach 2011 – 2017 demografia pozostaje na niezmienionym poziomie. Problemy demograficzne to przede wszystkim migracja młodych mieszkańców. Dochód na 1 mieszkańca wynosi 1295,47,-zł.

Placówki oświatowe w Gminie Nisko:

 1. Żłobek Miejski,

 2. Opieka przedszkolna zorganizowana jest w trzech przedszkolach publicznych, które liczą 257 miejsc, oraz w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy wszystkich szkołach podstawowych liczących 275 miejsc:

- Przedszkole nr 1 w Nisku,

- Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku,

- Przedszkole w Zarzeczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu,

3. W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się 1256 uczniów w siedmiu szkołach podstawowych oraz 354 uczniów w gimnazjum i klasach gimnazjalnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, im.gen.St.Dąbka w Nisku,

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Nisku,

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku z klasami gimnazjalnymi,

-Publiczna Szkoła Podsawowa nr 3 w Nisku z klasami gimnazjalnymi,

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 o strukturze klas I-III,

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu im. Św. Stanisława Kostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu z klasami gimnazjalnymi,

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu z klasami gimnazjalnymi,

-Gimnazjum nr 1 w Nisku,

Przedszkola i szkoły mieszczą się w budynkach w pełni zmodernizowanych, wyposażonych w infrastrukturę sportową, sale gimnastyczne i boiska sportowe, place zabaw dla najmłodszych. Placówki wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne i pomoce.

W Gminie Nisko funkcjonują również placówki niepubliczne – szkoła podstawowa oraz cztery przedszkola niepubliczne, prowadzone przez stowarzyszenie oraz osoby fizyczne.

W Nisku znajdują się również szkoły średnie – Liceum Ogólnokształcące w Nisku oraz Regionalne Centrum Edukacji Regionalnej w Nisku.

W 2017r wydatki budżetu gminy wyniosły – 83.419.180,-zł, ( w tym wydatki bieżące 66.106.440,- ) .Wydatki oświatowe – 28.642.493,-zł, ( w tym wydatki bieżące – 21.843.827,-) Wydatki bieżące w zakresie oświaty w 2017r stanowiły 33% wydatków bieżących Gminy.

Subwencja oświatowa w 2017r wyniosła 12.859.899,-zł, dotacja przedszkolna – 539.214,-zł, dochody w zakresie edukacji przedszkolnej stanowiły kwotę 356.123,-zł

Wydatki bieżące w szkołach wyniosły 17.980.491,-zł – dochody ( 474.217,-zł ) – 17.506.274,-zł

Wydatki bieżące w zakresie edukacji przedszkolnej w 2017r wyniosły 3.863.336,-zł - dochody ( 356.123,-zł ) - 3.507.213,-zł

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 101.924.795,-zł, w tym wydatki na oświatę – 26.261.835,-zł, co stanowi 25,8%.

 

 1. Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny):

 • Schematyczne podejście nauczycieli do procesu edukacyjnego edukacji, form i metod nauczania,

 • Brak właściwego kontaktu między nauczycielem,uczniem i rodzicem – uczniowie i rodzice mają niewielki wpływ na wdrażanie innowacyjnych i aktywnych metod nauczania,

 • Zbiurokratyzowanie pracy nauczyciela,

 • Potrzeba współpracy miedzy szkołami przy organizacji procesów dydaktycznych jak i integracyjnych,

 • Doposażenie pracowni komputerowych i językowych,

 • Niewystarczające umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania urządzeń informatycznych w pracy edukacyjnej z uczniami,

 • Zbyt mała liczba zajęc dodatkowych, mało atrakcyjna oferta nauczania języków obcych,

 • Potrzeba budowania właściwych relacji w środowisku szkolnym,

 • Potrzeba właściwej organizacji i planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Metody wykorzystane w diagnozie:

 • Analizy demograficzne,

 • Wyniki egzaminów i osiągnięć uczniów w nauce, sporcie, kulturze,

 • Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

 • Wyniki potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów w trakcie spotkań,

 • Wnioski ze sposobów i efektów wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe,

 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 1. Wnioski ze spotkania dialogowego:

W wyniku spotkania dialogowego ustalono, że uczniowie z Gminy osiągają wysokie wyniki egzaminów, placówki są dobrze wyposażone, jednak praca z uczniem powinna zmierzać do kształtowania umiejętności uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce.Ważnym wnioskiem z debaty jest konieczność współpracy między szkołami oraz między rodzicami-nauczycielami-uczniami, mówienia o potrzebach, słuchania najbardziej zaangażowanych w proces uczenia – uczniów, którzy mówili o schematycznie prowadzonych lekcjach, zbyt dużej ilości prac domowych i treści programowych. Absolwent powinien posiadać kompetencje potrzebne na rynku pracy, chodzi głównie o kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Zwrócono uwagę na to, że rodzice nie wiedzą, w jaki sposób wspierać swoje dzieci, w szczególności jak radzić sobie ze stresem. Nauczyciel szkoły w Gminie Nisko powinien rozwjać i doskonalić kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Kadra kierownicza powinna doskonalić umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrażanie procesowego wspomagania nauczycieli. Szkoła powinna być kreatywna i innowacyjna, dająca możliwość wykorzystania nowoczesnej technologii, kształtująca kompetencje kluczowe, rozwijająca umiejętności, zainteresowania i pasje uczniów.

 1. Priorytety polityki oświatowej JST:

Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w Gminie Nisko ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.


 1. Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe);

Cel główny 1: Doskonalenie jakości pracy szkół podstawowych i przedszkoli poprzez wdrożenie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów.

Cele szczegółowe :

 1. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nisko ukierunkowanego na wzmacnianie umiejętności nauczyciel w zakresie organizacji procesu dydaktycznego.

 2. Systemtyczne doposażanie niżańskich szkół w celu stworzenia nowoczesnej bazy dydaktycznej poprzez zakupy nowoczesnych pracowni i pomocy dydaktycznych.

 3. Organizacja procesowego wspomagania dyrektorów szkół poprzez utworzenie sieci wymiany informacji miedzy dyrektorami niżańskich placówek oświatowych.

 4. Organizacja procesowego wspomagania nauczycieli niżańskich szkół poprzez utworzenie sieci współpracy metodyczno-dydaktycznej nauczycieli.

 5. Wdrażanie zmian organizacyjnych w zakresie zajęc dodatkowych dla uczniów.

 1. Określenie wskaźników celów (wyrażony liczbowo, procentowo)

 1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli we wszystkich niżańskich szkołach w zakresie doskonalenia zawodowego.

 2. Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych.

 3. Przeszkolenie wszyskich - 100% - dyrektorów szkół i placówek z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych.

 4. Zaplanowanie podziału środków na doskonalenie nauczycieli uwzględniające 30% środków na szkolenia nakierowane na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

 5. Opracowanie i wdrażanie planów procesowego wspomagania w roku szkolnym 2018/2019 w trzech szkołach objętych projektem, w roku szkolnym 2019/2020 w pozostałych placówkach.

 6. Co najmniej 50 % nauczycieli szkół objętych projektem czynnie uczestniczy w pracach sieci.

 1. Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy) wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych

Zadanie 1. Powołanie zespołu projektowego


Sposób realizacji

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko


Osoby odpowiedzialne

Zastępca Burmistrza


Terminy

lipiec 2018


Zamierzony efekt

Opracowanie projektu planu procesowego wspomagania szkół


Wskaźnik

Zarządzenie - dokument

Miernik

1

Źródła finansowania

Bez kosztów

Sposób monitorowania

dokument


Zadanie 2. Zapoznanie dyrektorów z założeniami pilotażu JST z zakresu kompetencji kluczowych i wspomagania rozwoju

Sposób realizacji

spotkania dialogowe

Osoby odpowiedzialne

dyrektor CUW, zespół projektowy

Terminy

czerwiec - sierpień 2018

Zamierzony efekt

prezentacja oczekiwań dotyczących rozwoju lokalnej edukacji

Wskaźnik

Liczba dyrektorów placówek

Miernik

100 % kadry kierowniczej obecnej na spotkaniu

Źródła finansowania

Budżet JST

Sposób monitorowania

lista obecności, program spotkania


Zadanie 3 Udział dyrektorów w szkoleniu z zakresu kompetencji kluczowych i wspomagania rozwoju

Sposób realizacji

Szkolenie dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z zakresu przywództwa i kompetencji kluczowych

Osoby odpowiedzialne

dyrektor CUW, ekspert zewnętrzny jako prowadzący, zespół projektowy

Terminy

Październik - listopad 2018

Zamierzony efekt

Zapoznanie kadry kierowniczej z wdrażaną zmianą ukierunkowaną na rozwój jakościowy placówek w gminie

Wskaźnik

Liczba wniosków

Miernik

100% szkół złożyło wniosek o dofinansowanie form szkolenia

Źródła finansowania

Z planu wydatkowania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli

Sposób monitorowania

Frekwencja, program szkolenia


Zadanie 4 Organizacja szkoleń wprowadzających do procesowego wspomagania dla nauczycieli placówek

Sposób realizacji

Zamówienie i organizacja szkolenia zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia - Zajecia warsztatowe dla nauczycieli prowadzone przez eksperta zewnętrznego

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor CUW w Nisku, dyrektorzy szkół

Terminy

Październik – listopad 2018

Zamierzony efekt

Poznanie przez nauczycieli istoty procesowego wspomagania placówek ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji

kluczowych uczniów

Wskaźnik

Liczba nauczycieli przeszkolnych w stosunku do liczby zatrudnionych

Miernik

Co najmniej 50 % nauczycieli placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych

Źródła finansowania

Środki na doskonalenie zawodowe

Sposób monitorowania

Listy obecności, program szkolenia


Zadanie 5. Poszerzenie oferty edukacyjnej o organizację dodatkowych zajęć z nauki dodatkowego języka obcego dla uczniów klas VI w szkołach

objętych procesowym wspomaganiem.

Sposób realizacji

Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego dla uczniów klas VI – 1 godzina na oddział wg potrzeb

Osoby odpowiedzialne

Dyrektorzy szkół , wspierający – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Terminy

Lata 2019 – 2021

Zamierzony efekt

Nabycie przez uczniów podstawowej znajomości dodatkowego języka obcego

Wskaźnik

Liczba uczniów

Miernik

50 % uczniów nabędzie podstawową znajomośc dodatkowego języka obcego

Źródła finansowania

Budżet JST

Sposób monitorowania

Dzienniki lekcyjne, informacja od dyrektorów szkół,arkusze organizacyjne, pre- i post- testy


Zadanie 6. Utworzenie pracowni językowej w szkole objętej projektem

Sposób realizacji

Zakup pracowni językowej

Osoby odpowiedzialne

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Terminy

Lata 2019 -2020

Zamierzony efekt

Pracownia językowa będzie w sposób efektywny służyć właściwej realizacji podstawy programowej z języków obcych oraz będzie sprzyjać

osiągnięciu kompetencji językowej

Wskaźnik

Liczba szkół - 1

Miernik

1 pracownia

Źródła finansowania

Środki zewnętrzne, budżet JST

Sposób monitorowania

Protokół odbioru, wykaz wyposażenia


Zadanie 7. Wyposażenie dwóch pracowni komputerowych

Sposób realizacji

Zakup dwóch multimedialnych pracowni komputerowych

Osoby odpowiedzialne

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Terminy

Lata 2019 - 2020

Zamierzony efekt

Pracownie komputerowe będą służyć będą do wdrażania nowoczesnych metod nauki

Wskaźnik

Liczba szkół - 2

Miernik

2 pracownie

Źródła finansowania

Środki zewnętrzne, budżet JST

Sposób monitorowania

Protokoły odbioru, wykaz wyposażenia


Zadanie 8. Utworzenie Sieci Współpracy

Sposób realizacji

Organizacja pracy Sieć Współpracy –techniczne wdrożenie sieci (dostęp dla uprawnionionych), powołanie liderów sieci

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor CUW, koordynatorzy, zespół informatyków, zespół projektowy

Terminy

Rok szkolny 2018/2019

Zamierzony efekt

Wzajemna pomoc poprzez wymianę informacji dyrektorów i nauczycieli

Wskaźnik

Dyrektorzy szkół oraz zespoły metodyczne podejmą współpracę w sieci

Miernik

100% dyrektorów i 50 % nauczycieli szkól objętych projektem podejmie współpracę w sieci

Źródła finansowania

Środki na doskonalenie

Sposób monitorowania

Informacje od koordynatorów sieci, wydruki aktywności,


Zadanie 9. Konferencja podsumowująca po pierwszym roku wdrażania procesowego wspomagania

Sposób realizacji

Konferencja podsumuwująca wdrażanie procesowego wspomagania

Osoby odpowiedzialne

Imieniny
19 Września 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.
 
Top! Top!